Reklamační řád

Vada výrobku-předmět reklamace

Vyskytne-li se u zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v záruční době v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena záruční doba delší. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Místo reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je

 • prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno
 • v jiné provozovně patřící Prodávajícímu
 • nebo v místě sídla Prodávajícího

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu: Highland sport s.r.o., Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod 580 00, nebo Highland sport s.r.o, Palachova 2285/39, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen upřesnit, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne jinak.
 • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že zboží zakoupil u Prodávajícího a kdy zboží zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady.
 • V případě zaslání zboží je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Prodávající nepřebírá nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.
 • Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Povinnosti Prodávajícího

 • Prodávající musí vyřešit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace ve lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 • Prodávající je povinnen předat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace).
 • Kupující má právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

Typy vad

 • odstranitelné vady - takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.
 • neodstranitelné vady- taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli). Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 Vrácení zakoupeného zboží

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud nakupující v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené nebo použité
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy
 • kupující přiloží ke zboží paragon- doklad o nákupu výrobku
 • zboží bude vráceno v nepoškozeném původním obalu

 

Reklamace vyřizuje:
Highland sport s.r.o. 
Havlíčkova 3305 
580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 425 245

Highland sport s.r.o.
Palachova 2285/39
591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 620 260